Vozila

Moj dom

Nekretnine

Mobilni uređaji

Tehnika

Poslovi

Servisi i usluge

Ljepota i zdravlje

Biznis i industrija

Životinje

Sportska oprema

Odjeća i obuća

Igre i igračke

Hrana i piće

Literatura i karte

Ostalo

Uslovi korištenja

 

"Pravilnik"

 


Član 1. Uvod
Za vrijeme korištenja internet stranice Krtica.ba primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Stranica Krtica.ba zadržava pravo promjene sadržaja "Pravilnika" u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ove internet stranice i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

 

Član 2. Opis usluge
Radi boljeg razumijevanja usluge koju Krtica.ba pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao uopšteno i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

 

Stranica Krtica.ba je virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Krtica.ba, na kojem Krtica.ba nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime objavljuju oglase sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i uopšteno zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Krtica.ba naplaćuje naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, i to u skladu sa aktuelnim cjenovnikom koji se može naći na samoj stranici izdavača.

 

Član 3. Korištenje i zaštita podataka
Pri korištenju stranice Krtica. ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima na svim dijelovima stranice. Krtica.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona) korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka. Svaki korisnik daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja.

 

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku unosa oglasa čuvaju se u bazi ličnih podataka koju vodi izdavač. Samim tim se obavezujemo da čuvamo privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika stranica je ovlašćena proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

 

Član 4. Zaštita autorskih prava
Svi podaci na stranici Krtica.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju izdavaču te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.
Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranje bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u ove tre navedene Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u ove tri navedene države te podliježete sankcijama.

 

 

 


Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete
Krtica.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na ovoj stranici, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. 
Strogo je zabranjeno:
• kopiranja sadržaja objavljenog na Krtica.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača ove stranice 
• neovlaštenog predstavljanja u ime Krtica.ba administracije i njenih uposlenika
• Krtica.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

 

Član 6. Garancija
Krtica.ba ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranicu Krtica.ba cijelo vrijeme.

 


Član 7. Odgovornost
Krtica.ba se izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog korištenja stranice Krtica.ba i svih informacija na stranici.

 

 

 

Član 8. Oglas
Kod predavanje objave oglašivač je saglasan da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz sadržaja oglasa, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Član 9. Prigovori trećih lica
Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: kontakt@krtica.ba te se s tim obavezujemo da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Krtica.ba nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

 

Član 10. Sudska nadležnost
Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u nekoj od ovih država.

 

Korištenjem ili posjećivanjem Krtica.ba, korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja stranice i da ih samim tim u cijelosti prihvata.

 

 

 


Sarajevo, Mart 2023

 

 

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas